A- A A+
Belépés     


akad wide

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL KIBOCSÁJTOTT

„FONYÓD KÁRTYA „

JOGOSULTSÁGI, IGÉNYLÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Hatályba lépés: 122/2017. (V.4.) számú Kt. határozattal

Fonyód Város Önkormányzata a fonyódi állandó lakóhellyel rendelkező,18. év feletti magánszemélyek részére kedvezmény biztosítása érdekében „Fonyód kártya” néven kártyát bocsájt ki.

I.

Általános rész

A szabályzat célja: rögzíti a „Fonyód kártya” jogosultságának, igénylésének és felhasználásának szabályait

A szabályzat területi hatálya: Fonyód város közigazgatási területe

A szabályzat személyi hatálya:

 • Fonyód Város Önkormányzata
 • Fonyódi Polgármesteri Hivatal dolgozói
 • jogosultak köre (lásd: kártyabirtokos)
 • kedvezményt nyújtók köre (lásd: elfogadó partner)

I.

Fogalmak

1)      KIBOCSÁTÓ: a kártya kibocsátója Fonyód Város Önkormányzata.

2)      HIVATAL: a „Fonyód Kártya” programot működtető Fonyódi Polgármesteri Hivatal

3)      F            ONYÓD KÁRTYA: Fonyód kártya felirattal és logóval ellátott, Fonyód Város Önkormányzatának tulajdonát képező, az Önkormányzat által kibocsátott és megszemélyesített, plasztik kártya (továbbiakban: Kártya).

4)      KÁRTYABIRTOKOS: Fonyód kártyával jogszerűen rendelkező személy.

5)      ELFOGADÓ PARTNER: az Önkormányzat azon partnere, amely vele a jelen Szabályzatban foglaltak szerinti szerződéses jogviszony alapján a Fonyód Kártya rendszerben részt vesz és meghatározott kedvezmény(eke)t biztosít.

6)      REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Fonyód kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokosok részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából biztosítani kell.

7)      ALAPÁR: az Elfogadó Partner által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott ár.

A hivatalos Elfogadó helyekről, illetve a kedvezmények mértékéről awww.fonyod.huweboldalon, illetve a Fonyódi Polgármesteri Hivatal telefonos ügyfélszolgálatán tájékozódhat a (leendő) Kártyabirtokos.

II.

A „Fonyód kártya” jogosultság, igénylés és kiállítás szabályai

 1. Fonyód kártyára jogosult:
  1. az a 18. életévüket betöltött, fonyódi állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély akinek tárgyévet megelőző év december 31. napján nincs adótartozása.
  2. Fonyód Város Díszpolgára és Fonyód Polgáraiért Díjazottak.
 2. Fonyód Kártyát igényelni a www.fonyod.huweboldalon megtalálható Kérelem nyomtatvánnyal online lehet, vagy a Hivatal ügyfélszolgálatán az adott (1. számú melléklet)nyomtatvány kitöltésével:
  1. adott év május 31. napjáig az adóalany jogosult saját és hozzátartozói részére
  2. az a) pontban megjelölt határidőn kívül utólagos igénylésként.
 3. Az előző adóévben jogosultak esetében a kártya igénylésérenincs szükség, csak annak érvényesítésére.
 4. A jogosultság megállapítását a Hivatal végzi:
  1. a már Kártyabirtokosok esetén Hivatalból megvizsgálja, hogy előző év december 31-én van-e adótartozása
  2. utólagos igénylés esetén a Hivatal minden hó 20. napjáig az addig beérkezett igénylések esetében vizsgálja, hogy a kérelem beadásakor van-e adótartozása a kérelmezőnek.
 5. A kártya előállítását – a 7. pontban meghatározott kivétellel - térítés mentesen a Hivatal végzi.
 6. A Hivatal a kártyát – jogosultság megállapítását követően - maximum 30 napon belül előállítja és az személyesen átvehető a Hivatal ügyfélszolgálatán.
 7. Amennyiben a kártya nem hatályos adatokat tartalmaz azt a kártyabirtokos bejelentését követően a Hivatal ellenőrzi és amennyiben megállapítja a bejelentés jogosultságát, új sorszámmal új kártyát gyártat le, mely térítés mentes.
 8. A kártyabirtokosának 15 napon belül bejelentési kötelezettsége van, ha a kártya
  1. megrongálódott
  2. elvesztette vagy
  3. ellopták

Bejelentését írásban vagy személyesen is megteheti a Hivatal ügyfélszolgálatán.

Az a) pont esetében a Hivatal a régi kártyát bevonja és annak sorszámával azonos sorszámú kártyát állít elő.

A b) és c) pont esetében a Hivatal új sorszámmal ellátott kártyát állít elő.

 1. A 7. pontban megjelölt esetekben a kártya előállítási költsége Bruttó 5.000 ft/db mely a kártyabirtokost terheli és melynek befizetését a Hivatal által megadott számlára, a bejelentéssel egy időben kell megtennie. A befizetést a bejelentőnek igazolni kell.

III.

Meglévő „Fonyód kártya”érvényessége

 1. A II. 4. b) esetében amennyiben a Kártyabirtokos jogosult a kedvezményes kártya használatára, annak érvényesítését a Hivatal végzi érvényesítő bélyeg felragasztásával.
 2. Kártyát érvényesíteni tárgyév január 31. napjától folyamatosan lehet.
 3. Az érvényesítésre az amagánszemély jogosult, aki a Hivatal előzetesen összeállított Kártyabirtokosok jogosultsági listájában szerepel. 
 4. Az előző évben érvényesített kártya érvényessége tárgyév január utolsó naptári napjával lejár.

IV.

A „Fonyód kártya” használata

 1. A Kártyabirtokos a kártyát az Elfogadó partnereknél a regisztrált kedvezmény alapján személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával együtt használhatják.
 2. Az Elfogadó partnerek listája és az általuk regisztrált kedvezményeka www.fonyod.huweboldalon megtalálható valamint ezen szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.
 3. A kedvezmények a kártya bemutatásávalvagy parkolás esetében jól látható és olvasható módon való kitűzésével vehetők igénybe annak, akinek a nevére szól az érvényesített „Fonyód kártya”.
 4. A kártyát arra nem jogosult fél nem használhatja.

V.

Elfogadó partnerre vonatkozó szabályok

 

 1. Elfogadó partner az a szolgáltató, kereskedő lehet akit/amelyet a Kártya kibocsájtó Önkormányzat képviselő – testülete határozatában annak nyilvánít.
 2. Elfogadó partneri feltételek:
  1. Ezen szabályzat 2. számú melléklete szerinti „Kérelem nyomtatvány” benyújtása
  2. Működéséhez szükséges engedélyek megléte és a Kérelemhez másolatban való becsatolása
  3. Település marketing szempontjából a város megítélésének és pozitív hírének erősítése
 3. A partneri felvételről szóló kérelmet a benyújtást követő rendes testületi ülésen zárt ülés keretében tárgyalja a testület.
 4. A képviselő testületi előterjesztés készítése során a Hivatal jogosult a 2. a) és b) pont szerint benyújtott bizonylatok hitelességét és adattartalmát ellenőrizni és hiányosság esetén hiánypótlásra felszólítani, melynek nem teljesítése esetén a Kérelmet elutasíthatja.
 5. A képviselő - testület jogosult a döntése során a 2. c) pontra hivatkozva a kérelmet elutasítani.
 6. Amennyiben a képviselő testület elfogadja a kérelmezőt, úgy az az Elfogadó parnerek listájában a döntést követő hónap 01. napjától szerepel és nála kedvezmény érvényesíthető.

V.

Záró rendelkezések

Ezen szabályzatot Fonyód Város Önkormányzatának képviselő – testülete 122/2017. (V.4.)számú határozatával fogadta el.

Módosító határozat: 165/2017. (VI.22) KT.hat. , 166/2017. (VI. 22.) KT. hat. , 169/2017 (VI. 24.) KT.hat.

 1. 1.számú melléklet

ÿ Új kártya igénylése

ÿ Elveszett/megsemmisült kártya igénylése

Ügyiratszám:

Ügyintéző:

Fonyód Kártya igénylőlap

(kérjük nyomtatott betűkkel töltse ki)

Az igénylő neve: ………………………………………………………………………

Az igénylő leánykori neve: ……………………………………………………………………

Az igénylő címe: ……………………………………………………………………….

Az igénylő személyazonosításra alkalmas adatai:

anyja neve: ………………………………………………………..

születési helye, ideje:………………………………………………

személyigazolvány száma: ………………………………………..

lakcímkártya száma: ………………………………………………

Az igénylő e-mail címe: ………………………………………………………………..

Az igénylő telefonszáma:  ……………………………………………………………..

Alulírott, …...................................................(név) ….........................................( szül. hely és idő) …........................................(anyja neve), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.  § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a Fonyód Kártya igényléséhez benyújtott kérelmemmel kapcsolatban hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez a kártya előállító hivatalos személyek számára.

              Dátum

                                                                                                                                                                     Aláírás

Kártya igénylő/Törvényes képviselő

 1. számú melléklet

Kérelem

Fonyód Kártya Elfogadó Partnerséghez

Alulírott:……………………………………………………..(NÉV) ………………………………….....................................(szül.hely,idő) mint a

……………………………………………………………………(CÉGNÉV)

 ………………………...................................................................(székhely)

 ……………………………………….(ADÓSZÁM) képviseletére jogosult kérem, hogy Fonyód Város Önkormányat Képviselőt testülete vegyen fel a Fonyód Kártya kedvezményre jogosító kártya Elfogadó partneri listájára felkerüljön gazdasági társaságunk/vállalkozásunk/szervezetünk.

Kedvezményt érintő szolgáltatások pontos megnevezése és a hozzá tartozó kedvezmény mértéke az alapárhoz képest %-ban :

…………………………………………………………………………………… %

……………………………………………………………………………     ……… %

……………………………………………………………………………    ……… %

……………………………………………………………………………     ……… %

Ezúton nyilatkozom, hogy a

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL KIBOCSÁJTOTT „FONYÓD KÁRTYA „JOGOSULTSÁGI, IGÉNYLÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT tartalmát ismerem és elfogadom. Hozzájárulok az adataim és az általam képviselt szervezet adatainak kezeléséhez.

Továbbá hozzájárulok, hogy Fonyód Város Önkormányzata vagy az általa megbízott szervezet település marketing céljából használt kommunikációs és reklám felületeken az általam képviselt szervezet nevét, címét, elérhetőségeit, szolgáltatásait szöveges és képi formában feltűntesse.

Fonyód, 2017………………

                                                                                                                   ……………………………………

Név

…………………………………………..

Szervezet neve

 

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL KIBOCSÁJTOTT „FONYÓD KÁRTYA „JOGOSULTSÁGI, IGÉNYLÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

 1. számú függelék

Elfogadó partnerek

1. Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.

Kedvezmények az alapár %-ban:

-          Hunyadi utcai parkolás –parkolási díj 100%a parkolás megkezdésétől számított első órára a Hunyadi utcában a gyalogátjárótól keletre eső parkolókban úgy, hogy a kártya mellé a szélvédő mögé kerüljön kihelyezésre egy „parkoló” óra, mellyel a parkolás megkezdésének időpontja igazolható.

-          Fizetős strand(ok) – belépő 100 %

-          Fizetős kilátók – belépő 100 %

-          Kutyás fürdőhely – belépő 100%

-          Kripta – villa – belépő 100%

-          Múzeum – belépő 100 %

2. Vincze Zsolt E.V. – Gyöngyhalász Étterem

8640 Fonyód, Mandulás u. 15. (Kikötői Üzletsor)

Kedvezmények az alapár %-ban:

-          étel, ital fogyasztás – alapár 10 %

3. Hidvégi Bence – HB Nicotiána Bt. (Nemzeti Dohánybolt)

8640 Fonyód, Turul u. 6. (Díszért)

Kedvezmények az alapár %-ban:

-          minden termékre10.000 Ft. feletti vásárlás esetén –alapár 2 %

4. Makkos Péter – Makkos Vendéglő

8640 Fonyód, Napsugár utca 39.

Kedvezmények az alapár %-ban:

-          étel, ital fogyasztás – alapár 10 %

5. Huber & Huber 2008 Kft.  (Cafe Móló Étterem)

8640 Fonyód, Tabán u. 33. (Vigadó tér)

Kedvezmények az alapár %-ban:

-          étel, ital fogyasztás  – alapár 10 %

6. Pastapronto Kft.  (Fapipa Étterem - Vigadó tér)

7400 Kaposvár, Németh I. fasor 53.

Kedvezmények az alapár %-ban:

-          étel, ital fogyasztás  – alapár 10 %

7. Fórián Gyula e.v. – Marco Caffe

8640 Fonyód, Ady E. u. 33

 Kedvezmények az alapár %-ban:

-          a helyszínen fogyasztott étel, ital fogyasztás  – alapár 10 %

8. Péter Annamárie.v. – Barbakán Kávézó 

8640 Fonyód, Ady E. u. 7 (Dísztér)

Kedvezmények az alapár %-ban:

-          2.000 Ft vagy a feletti vásárlás esetén  – alapár 10 %

9. Óh Zsolt e.v.

8640 Fonyód, Ady E. u. 7 (Dísztér)

Kedvezmények az alapár %-ban:

-          2.000 Ft vagy a feletti kulcsmásolás esetén  – alapár 10 %,

-          gravírozás – alapár 10 %

-          bélyegzőkészítés (komplett) – alapár 5 %

10. Jasper 2000 Kft - BlueCafePizzeria&Cocktail Bar

 8640 Fonyód Vigadó tér 9.

Kedvezmények az alapár %-ban:

-       csak ételek árából ( ital nem) - alapár 10 %

11. Fonyód Média Nonprofit Kft

 8640 Fonyód Fő u. 19.

Kedvezmények az alapár %-ban:

- minden hirdetés árából magánszemélyeknek – alapár 10 %

12. Fonyód Konyha Nonprofit Kft.

8640 Fonyód Fő utca 19.

Kedvezmények az alapár %-ban:

Felnőtt étkező vendégek részére egész havi étkezés egy összegben való befizetése esetén ( min. 20 adag) – alapár 5%

13. Fonyód Konyha Nonprofit Kft.  -Villa Kávézó

8640 Fonyód Fő u. 19.

Kedvezmények az alapár %-ban:

 Étel, ital 2.000 Ft feletti fogyasztás esetén– alapár 10 %

 

Letölthető: Fonyód Kártya Szabályzat

                   I. számú függelék - Partnerlista

 

Március 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ohp gomb 

 Piac gomb

 

asp kep

 

3d_pano.png

webcam

images/fonyod_galeria.png