A- A A+
Belépés     


akad wide

 

1.Építésügyi Csoport

 

Építésügyi hatósági eljárások lefolytatása

∙ építési engedélyezési eljárás

∙ összevont engedélyezési eljárás

∙ országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása

∙ fennmaradási engedélyezési eljárás

∙ használatbavételi engedélyezési eljárás

∙ használatbavétel tudomásulvételi eljárás

∙ bontási engedélyezési eljárás

∙ engedély hatályának meghosszabbítási eljárása

∙ jogutódlás tudomásulvételi eljárása

∙ vészhelyzet esetén építési (bontási) tevékenység tudomásulvétele

∙ kötelezési eljárások (építési tevékenységgel összefüggő ügyekben)

∙ végrehajtási eljárás

∙ hatósági bizonyítvány kiállítása

∙ OTÉK­től való eltérés engedélyezése

∙ építésügyi hatósági szolgáltatás (építésügyi hatósági engedély benyújtása

előtt)

∙ egyszerű bejelentések kezelése (300m2­nél kisebb hasznos alapterületű új

lakóépület építése)

a) Külön jogszabályban meghatározott településeken ellátja az I. fokú építéshatósági

feladatokat (fonyódi járás közigazgatási területe)

b) Jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat vezet

c) Statisztikai jelentéseket készít

­ Közútkezelői hozzájárulások

­ Közútkezelői nyilatkozatok

­ Építésügyi hatósági ellenőrzések

Vízügyi hatósági ügyek

Szakhatóságként közreműködik

∙ Vízügyi hatósági eljárások

∙ Közlekedési hatósági eljárások

∙ Bányakapitányság hatáskörébe tartozó eljárások

∙ Hírközlési hatósági eljárások

∙ Műemlékvédelmi hatósági eljárások

∙ Sajátos építményfajtákkal kapcsolatos hatósági eljárások

∙ Vezetékjogi engedélyezési eljárásokban (pl. villamosenergia ellátás),

∙ Telekalakítási engedélyezési eljárásokban

d) Házszámozás, házszám­megjelölés megállapítása

e) Közreműködik a településrendezési tervek előkészítésében, véleményezésében

∙ településfejlesztési koncepció

∙ településszerkezeti terv

∙ településrendezési terv

o helyi építési szabályzat

o szabályozási terv

f) Közreműködik pályázatok előkészítésében

g) Közreműködik az ingatlanhasznosítási ügyekben

h) Közreműködik a 6/2013.(III. 29.) önk. rendeletben előírt településképi bejelentési­ és

véleményezési eljárásokban

i) Közreműködik a nyomvonalas jellegű létesítmények engedélyezési eljárásaihoz

szükséges tulajdonosi hozzájárulás előkészítésében

 

2.Igazgatási csoport:

 

1. Anyakönyvvezéssel (születés, házasságkötés, bét, haláleset) kapcsolatos feladatok ellátása:

1. ­ kivonat előállítás;

­ elektronikus anyakönyvbe történő adatrögzítés;

­ anyakönyvből az EAK rendszerbe történő adatrögzítés;

­ anyakönyvi irattár vezetése;

­ mutatók vezetése;

­ anyakönyvi adatszolgáltatások teljesítése;

­ kivonat nyilvántartás vezetése (rendelés, selejtezés);

­ apai elismerő nyilatkozat rögzítése, felvétele;

­ hazai anyakönyvezési kérelmek átvétele, rögzítése, továbbítása;

­ névmódosítási kérelmek felvétele, rögzítése, adatváltozás átvezetése;

­ névváltoztatási kérelmek átvétele, továbbítása;

­ esküvők tartása;

2. állampolgársági esküvel kapcsolatos feladatok ellátása, adatszolgáltatások

teljesítése;

3. ­ képviselő­testületi és bizottsági ülésekre előterjesztések készítése, döntések

végrehajtása;

­ földrajzi nevek megállapításának előkészítése;

4. ­ népszavazás, népi kezdeményezés, választással kapcsolatos rendszerek

kezelése, ezzel kapcsolatos feladatok ellátása;

­ belföldi jogsegélyek teljesítése;

­ igazolások kiállítása;

­ nyilvántartások vezetése;

­ határidős adatszolgáltatások teljesítése;

2. Polgárok személyi adatainak a nyilvántartásának vezetése, adatváltozások, adatjavítások

átvezetése:

­ címnyilvántartás vezetése,

­ címek rögzítése,

3. Állattartás:

­ állattartási jogszabályok megsértésével kapcsolatos feladatok ellátása;

­ helyszíni szemlék tartása;

­ bírság kiszabása, eltiltás elrendelése;

4. Birtokvédelem:

­ tájékoztatás a birtokvédelmi eljárásról;

­ helyszíni szemlék tartása;

­ birtokvédelemmel kapcsolatos döntések meghozatala;

­ bírság kiszabása;

­ bíróságra felterjesztések készítése;

5. Hatósági bizonyítvány (3,5 t feletti gépjárművek):

­ helyszíni szemle tartása;

­ igazolás kiállítása;

6. Kereskedelmi feladatok:

­ bejelentésköteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységekkel

kapcsolatos feladatok ellátása;

­ kereskedők közhiteles nyilvántartásának vezetése;

­ nyilvántartásba vétel;

­ igazolások kiállítása;

­ tevékenység ellenőrzése;

­ tevékenység tiltása;

­ bírság kiszabása;

­ tájékoztatás nyújtása;

7. Méhészettel kapcsolatos ügyek:

­ igazolás kiadása ki­ és bejelentésről;

­ nyilvántartás vezetése;

8. Szálláshely­üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása (bejelentés, módosítás, törlés

ügyintézése):

­ egyéb szálláshely­üzemeltetés (magánszálláshely)

­ üzleti célú szálláshely­üzemeltetés (hotel, szálloda, panzió, stb.)

­ nem üzleti célú szálláshely­üzemeltetés (tábor, céges üdülő, stb.)

­ közhiteles szálláshely­nyilvántartások vezetése;

­ helyszíni szemlék tartása;

­ ellenőrzések lefolytatása;

­ tájékoztatás nyújtása;

9. Teleppel kapcsolatos feladatok ellátása:

­ telepengedélyezés;

­ telepbejelentések befogadása;

­ helyszíni szemlék tartása;

­ nyilvántartásba vétel, nyilvántartás vezetése;

­ igazolások kiadása;

­ tájékoztatás nyújtása;

10. Környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása:

­ zajkibocsátási határérték meghatározása;

­ tájékoztatás nyújtása;

­ zajbírság kiszabása;

11. Szociális feladatok ellátása:

­ Arany János ösztöndíj programmal kapcsolatos feladatok ellátása;

­ Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok ellátása: EPER

BURSA rendszer kezelése, beérkező pályázatok feldolgozása, döntések

előkészítése;

­ közfoglalkoztatási programokon való részvétel indítása, közfoglalkoztatottakkal

változások bejelentése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé;

ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása;

üléseinek, rendkívüli üléseinek adminisztrációja;

ellátása;

kapcsolatos havi elszámolások elkészítése, kapcsolattartás a munkaügyi hivatallal;

­ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat­ellátási szerződésének ügyintézése,

­ Fonyódi Járás Szociális, Család­ és Gyermekjóléti Központ működtetésével,

­ Fonyód­Balatonfenyves Szociális Társulása adminisztrációja, Társulási Tanács

­ Fonyódi Óvoda és Bölcsőde működtetésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok

­ helyben igényelhető szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés: rendkívüli települési

támogatás, települési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közlekedési

támogatás, köztemetés, gyermekvállalási támogatás. Ezzel kapcsolatban Winszoc

­ alapellátás térítési díjának mérséklése, elengedése ügyében bejövő kérelmek döntésre

­ szociális bérlakás igénylésével kapcsolatos ügyintézés: kérelmek döntésre előkészítése,

program, PTR kezelése;

előkészítése;

nyilvántartásba vétel, pályázat kiírása, pályázati anyagok döntésre előkészítése;

­ hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyintézés;

­ szolgálati idő igazolása a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé;

­ felkérésre környezettanulmányok elkészítése;

­ igazolások kiállítása egy háztartásban élőkről, támogatásokról;

­ gondozási díjak nyilvántartása;

­ HHH és HH gyermekek nyilvántartása, ezzel kapcsolatos rendszeres adatszolgáltatás;

­ szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása;

­ Pénzügyi Iroda felé jelentések elkészítése a kifizetendő támogatásokról;

­ közüzemi szolgáltatóknak havi jelentés leadása a települési támogatásokról;

­ adatszolgáltatások, statisztikák elkészítése;

ellátása;

­ elítéltek foglalkoztatásával kapcsolatos adatszolgáltatás;

­ kapcsolattartás az önkormányzat intézményeivel;

­ Polgármester részvétnyilvánításának ügyintézése;

­ időskorúak köszöntésének adminisztrálása;

­ lakáscélú hitelhátralék kezelése, rendezése;

­ a tevékenységet szabályozó helyi rendeletek módosításával kapcsolatos feladatok

12. Egyéb feladatok:

­ ellenőrzési ütemterv készítése, beszámoló készítése és közzététele honlapon;

­ előterjesztések készítése;

­ közútkezelői hozzájárulás kiadása;

­ panaszügyek kapcsolatos feladatok intézése, Tájékoztatás nyújtása;

­ piacengedélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása;

­ társasház felügyeleti eljárással kapcsolatos feladatok ellátása;

­ utazásszervezők nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása;

­ végrehajtási jog bejegyzésével kapcsolatos igazolások kiállítása;

­ adatszolgáltatás kormányhivataloknak, szakhatóságoknak;

­ tájékoztatók, nyomtatványok szerkesztése, közzététele honlapon;

­ nyilvántartások közzététele honlapon;

­ statisztikák készítése (kereskedelem, szálláshely, telep, idegenforgalom, stb.;

­ hatósági ügyintéző által kiszabott bírságok behajtása, végrehajtása;

 

3. Közterület­felügyelet:

­

 

fás szárú növények védelméről szóló jogszabályban foglaltakkal kapcsolatos feladatok;

­ ingatlangondozással kapcsolatos feladatok ellátása;

­ állattartással kapcsolatos feladatok ellátása;

­ helyi rendeletek betartásával kapcsolatos feladatok ellátása; bírság kiszabása;

­ helyszíni ellenőrzések lefolytatása;

 

Február 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

 Piac gomb

 

asp kep

 

3d_pano.png

webcam

images/fonyod_galeria.png